• vlašské-náměstí
 • dolní-náměstí
 • situace-cela
 • shora
 • plan 1
 • plan 2
 • plan 3
 • plan 4
 • plan 5
 • plan 6
 • plan 7
 • plan 8
 • plan 9
 • plan 10
 • plan 11
 • plan 12
 • Čistovická
 • Pickova vila
 • Most Litvínov
 • Bílá Hora
 • Mikovice
 • Vila Roztoky
 • Náměstí Santinka
 • Kašny
 • Lávka
 • Santinka
 • Umprum Attack!
 • Litomyšl
 • Malostranské
 • Špitálka
 • Hodkovičky
 • Vizerka
 • Zengrova II.
 • lávka Plzeň II.
 • Rokoko
 • Park Vlašim
 • Villa Rudolfa
 • Tesla
 • Školka
 • Olomouc
 • Soutěž na řešení Malostranského náměstí v Praze

  2014
  Ondřej Císler, Josef Choc, Václav Malina, Richard Pozdníček, Vojtěch Ružbatský
  spolupráce: Tereza Březovská, Filip Rašek, Petra Moravcová, Tomáš Cirmaciu, Miroslava Mayerová, Prokop Císler

  Koncept:

  Malostranské náměstí je monumentální a mnohovrstevnatý prostor plný dynamiky i bezčasí. Myslíme ho zároveň jako náměstí české, židovské, německé, italské i rakouské. Je to prostor nostalgický, ovládaný exaltovanou energií baroka a naplněný civilním ruchem. Objem chrámu Sv. Mikuláše ve stínu Hradčanského panoramatu, podpořený domem profese a obklopený shromážděním různě velkých paláců vytváří neobyčejně bohatou měřítkovou škálu. Tuto škálu navrhujeme doplnit v jejích nejnižších polohách – v měřítku mobiliáře, drobné architektury i dlažby náměstí.

  Vnímáme dvě základní atmosféry – rušnou polohu trhového rynku spodního, a reprezentativnější polohu horní části, původního náměstí Vlašského s průčelím chrámu Sv. Mikuláše a morovým sloupem. Zároveň zdůrazňujeme vedení linie Královské Cesty, která se na náměstí začíná zvedat do svého strmého finále. Polarita obou částí náměstí je významným zdrojem jeho působivosti, proto se soustředíme na strategie vedoucí k jejich prostorovému i sémantickému propojení (pasáž, dlažba).

  Doprava v pohybu:

  Upravujeme vedení trasy tramvaje z důvodu rozšíření pobytového prostoru před Groemlingovským palácem i před Malostranskou besedou. Průjezd automobilové dopravy v obou směrech je převeden na tramvajové těleso. Auta tedy neprojíždějí horní částí náměstí, která je obytnou zónou. Jsou vedeny pomocí řad křemencových patníků, v místech nájezdů do obytné zóny spojených kovovými řetězy. Sjednocení hlavních proudů dopravy do jednoho uvolní provoz ve zbytku náměstí pro pěší. Tento záměr plně odpovídá magistrátní koncepci utlumování tranzitní dopravy v celé levobřežní oblasti centra a má oporu ve shodné úpravě navazujících úseků – Karmelitské a Letenské ulici.

  Zastávky tramvají vystupují pomocí náběhů na výšku obrubníku, který vymezuje pohyb aut a usnadňuje nástup do tramvají. Přístup na zastávky není díky úpravě v kolizi s průjezdem automobilů.

  Zastávka autobusu 292 v horní části náměstí zůstává na stejném místě, ve spodní je sjednocena se zastávkou tramvajovou a opatřena manipulační zastávkou v prostoru před sochou Maršála Radeckého.

  Doprava v klidu:

  Návrh splňuje předpis soutěžních podmínek, parkujeme 84 automobilů + 8 stání taxi. V další etapě je možné vymístit 40 stání PSČR do podzemního parkoviště např. na Klárově.

  Prostupnost a pobyt:

  Veškeré výškové úrovně budou sjednoceny – mírné schodovité nájezdy z obrubníků jsou vysunuty mimo rohy náměstí – obrubníky jsou zapuštěny do úrovně dlažby, vyvýšené je pouze nástupiště tramvají, auta jsou segregována patníky tam, kde je to potřeba. Odstraňujeme bariéry plošných parkovišť. Prostor lze využít ke kulturnímu shromažďování a pobytu ve veřejném prostoru.

  Propojujeme obě náměstí lehkou odsazenou prosklenou pasáží skrz dům profese.

  Komerční prostory:

  Posilujeme zónu předzahrádek v Mostecké ulici rozšířením chodníku. Navrhujeme jednotné řešení dlouhých modulárních stolů postavených na dlažbě. Rozšiřujeme zahrádku Malostranské besedy, přidáváme kavárenské stolky před Starbucks. V pasáži je vytvořen komerčně využitelný prostor se vztahem k akademické půdě – např. akademické knihkupectví. Nabízí fakultě možnost těžit z propojení s okolím, podobně jako např. na univerzitě v Padově.

  Přidáváme možnost kavárny na horním náměstí, opatřené zázemím v budově MFFUK v místnostech, které jsou dnes nevhodně využity jako sklady a serverovna. Pasáž do západní fasády je proražena v místě stávajícího skladu. Navrhujeme zpřístupnění kaple Sv. Václava, která je v současnosti pro veřejnost uzavřena. Rovněž doporučujeme zpřístupnit alespoň částečně dvory a pasáže budov Poslanecké Sněmovny ČR.

  Osvětlení

  Zachováváme původní linii plynových lamp ve východní části horního náměstí, včetně dvou vysokých historických kandelábrů, které přesouváme do rohů centrální zádlažby. Potvrzujeme rovněž veškeré lampy nástěnné v historickém dekoru. Osvětlení spodního rynku navrhujeme jako souvislé, pomocí zavěšených lamp Bolich, rádi bychom nechali vyrobit zvláštní prototyp pro Prahu, vycházející z modelu Berlin.